Concept grondwet Curaçao klaar

bron Antilliaans Dagblad

Het concept voor de grondwet van het Land Curaçao is klaar en beschikbaar voor iedere burger bij de Bentana di Informashon di Servisio pa Komunikashon i Informashon in Punda.

De Eilandsraad zal er binnenkort over vergaderen, zodat de laatste versie van het concept op 15 december tijdens de Ronde Tafel Conferentie kan worden geëvalueerd. Na deze evaluatie kan de eilandsraad de uiteindelijke goedkeuring aan de grondwet geven.

Het eerste concept (van 2006) is uitgebreid besproken tijdens raadplegingen met georganiseerde groepen uit de maatschappij en met de bevolking in het algemeen. De permanente commissie belast met de staatsstructuur heeft naar aanleiding daarvan een Memorie van Toelichting geschreven als bijlage bij de conceptgrondwet. In het voorliggende concept zijn zoveel mogelijk gezichtspunten en gevoelens verwoord die tijdens de raadplegingen naar voren zijn gebracht.

Nu is het moment aangebroken om dit voorstel aan de volksvertegenwoordigers ter discussie voor te leggen. Dit debat zal in een voorbereidende, besloten vergadering van de Centrale Commissie en daarna in een openbare vergadering worden gehouden. Niet alle gezichtspunten en gevoelens van iedereen kunnen aan bod komen in de grondwet. Zo ligt bijvoorbeeld beperking van het passief kiesrecht voor burgers die ooit tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld internationaal gezien gevoelig. Dit punt is dan ook niet verwerkt in de laatste versie omdat het hier om een juridisch uiterst gecompliceerde zaak gaat.