Reactie Bijleveld Slotverklaring POK

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Met interesse heb ik kennisgenomen van het verslag van de beraadslagingen van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) gehouden van 16 tot en met 20 juni jl. In deze brief ga ik puntsgewijs in op het verslag. Voor de overzichtelijkheid heb ik hierbij de volgorde van het verslag aangehouden.

Naturalisatie
De staatssecretaris van Justitie heeft, namens de minister van Justitie in haar overleg met u in juni 2007 toegezegd om opnieuw naar het naturalisatieverzoek te kijken van een groep mensen wier aanvraag is afgewezen, omdat zij niet kunnen aantonen dat zij minimaal 5 jaar onafgebroken legaal op Aruba of de Nederlandse Antillen hebben verbleven.
Het betreft hier de (uitvoering van) de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Het gaat hierbij om de zogenoemde ‘verblijfsgatenkwestie’: gaten in de vreemdelingrechtelijke verblijfshistorie van naturalisandi en optanten die in de weg staan aan verkrijging van het Nederlanderschap vanwege de voorwaarde van onafgebroken vreemdelingrechtelijk verblijf.

Deze problematiek komt geregeld aan de orde in de besprekingen van de minister van Justitie met de betrokken bewindslieden van de Nederlandse Antillen en Aruba. Eind juni en begin september 2008 besprak de minister van Justitie de kwestie met de betrokken Arubaanse en Antilliaanse bewindspersonen. De minister van Jusitie heeft toen een voorstel gedaan voor
een (tijdelijke) manier van werken welke een zorgvuldige afwikkeling van verzoeken behelst, waarbij ieders verantwoordelijkheid (die van de vreemdeling en die van overheid) helder is en waarmee zoveel mogelijk gewaarborgd wordt dat de vreemdeling niet de dupe wordt van onjuist of gebrekkig handelen van overheidszijde. Dit voorstel wordt thans in gezamenlijkheid door de betrokken Antilliaanse en Arubaanse ambtenaren nader besproken en uitgewerkt.

Onderwijs
De bezorgdheid die de delegaties aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kenbaar hebben gemaakt over de aflossing van in Nederland gemaakte studieschulden van studenten die naar Aruba en de Nederlandse Antillen terugkeren wordt door de Nederlandse regering gedeeld.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de regeringen en Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba reeds op 15 augustus 2008 per brief geïnformeerd over de voorzieningen die getroffen zijn voor deze studenten, wellicht ten overvloede treft u bijgaand een afschrift aan van deze brief.

Het protocol tussen de landen van het Koninkrijk dat ten grondslag ligt aan de erkenning van op Aruba behaalde diploma's van het voortgezet onderwijs in Nederland loopt binnenkort af. Deze erkenning is nodig om toegelaten te kunnen worden tot het Nederlandse hoger onderwijs.
Thans wordt een nieuw protocol voorbereid. Hierin zal ook aan de orde moeten komen de erkenning van diploma’s van het voortgezet onderwijs in de toekomstige landen Sint Maarten en Curaçao.

Het belang van samenwerking op onderwijsterrein tussen Nederland en Aruba wordt met name door de Arubaanse delegatie tijdens het POK benadrukt. De regering van Aruba heeft onlangs een nieuw conceptprotocol opgesteld waarin de samenwerking tussen Nederland en Aruba opnieuw wordt vastgelegd. Het belang van samenwerking wordt door de koninkrijksregering onderkend. De invulling van de samenwerking kan echter verschillend vorm worden gegeven. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal hierover nader overleg
hebben met de Arubaanse regering.

Culturele uitwisseling
Het is bijna een vanzelfsprekendheid dat de bestendiging van de koninkrijksband alsmede de diversiteit binnen het Koninkrijk culturele uitwisseling van belang maken. Het schrijven van een gemeenschappelijke geschiedenis van het Koninkrijk en de verspreiding van kennis van de cultuur van de Nederlandse Antillen en Aruba in Nederland zullen hieraan zeker bijdragen.

Over de uitvoering van de motie van het Lid Leerdam c.s. tot het komen van een fonds ter versterking van de Koninkrijksbanden op het terrein van de kunsten en cultuur is de Tweede Kamer der Staten-Generaal reeds op 12 juni 2008 door het ministerie van OC&W geïnformeerd (brief als bijlage meegezonden).

Invulling Koninkrijksdag
Dit jaar zal Koninkrijksdag, gevierd op 15 december 2008 een bijzondere invulling krijgen omdat op deze dag tevens op Curaçao een Ronde Tafel Conferentie zal worden gehouden. Op 14 december 2008 zal traditiegetrouw het Koninkrijksconcert plaatsvinden, in verband met de Ronde Tafel Conferentie zal het concert dit jaar op Curaçao plaatsvinden. Tijdens dit concert zullen artiesten van zowel Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse origine de eenheid in verscheidenheid binnen het Koninkrijk weerspiegelen.

Verwijsindex Antillianen
Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september jl. (zaaknummer 200706325/1) blijkt dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie persoongegevens van Antilliaans-Nederlandse jongeren mag verwerken in de zogenoemde Verwijsindex Antillianen (VIA). Op 8 oktober jl. heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie een ontmoeting gehad met de Minister-President van de Nederlandse Antillen en daarin kennis genomen van de heftige gevoelens die er leven in de Antilliaanse gemeenschap
op de Nederlandse Antillen en in Nederland. Overigens wijst ook de Arubaanse regering de VIA als stigmatiserend en als een een niet geeigend middel van de hand. Afgesproken is dat tijdens het bezoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Nederlandse Antillen eerste onderwerp van gesprek zal zijn hoe om te gaan met de noodzaak van registratie van Antilliaans-Nederlandse risicojongeren ten behoeve van een goede en adequate hulpverlening. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie zal dit gesprek open ingaan en de
bezwaren serieus behandelen.
Het streven van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en dat van de Antilliaanse gemeenschap is hetzelfde, namelijk om alle Antilliaans-Nederlandse jongeren in Nederland volop te laten deelnemen aan onze samenleving.

OCaN-adviesrapport Change the mind-set
Ik deel de mening van de delegaties over het belang van een goede bespreking van het OcAN-adviesrapport. Met interesse wacht ik de uitkomst van de beraadslagingen tijdens het komende Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties van de delegaties rond het OcaN-adviesrapport af.

Financieel toezicht
Zowel de Nederlands-Antilliaanse als de Nederlandse delegaties hebben bepleit dat in regelgeving wordt vastgelegd dat de volksvertegenwoordigingen tijdig op de hoogte worden gesteld van de uitgebrachte adviezen door het College Financieel Toezicht (Cft). In de artikelen van de algemene maatregelen van rijksbestuur zal worden opgenomen dat de volksvertegenwoordigingen de halfjaarlijkse rapportage van het Cft zullen ontvangen. Ik vertrouw erop dat hiermee aan de wens van de delegaties tegemoet is gekomen.

Duurzame energie
Het belang van duurzame energie wil ik graag onderstrepen. Op alle eilanden worden initiatieven genomen om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Zo is in het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) van Bonaire duurzaamheid zelfs als een belangrijke prioriteit opgenomen. Ook op Aruba en Curaçao wordt gesproken over nieuwe en vervanging van de bestaande windparken.

Staatkundige vernieuwing
De staatkundige hervormingen vragen om een groot publiek en publiek draagvlak. Centraal daarin staat verbetering van het welzijn van de bevolking van de Nederlandse Antillen. Over het verloop van het transitieproces wordt door de delegaties wisselend gedacht, maar het is van belang dat de komende besluitvorming zowel binnen als tussen de delegaties draagvlak versterkend zal werken. Het voornemen van Curaçao om de bevolking over het eindresultaat van het besluitvormingsproces te raadplegen, ondersteunt het streven om het
publieke draagvlak te vergroten.

Democratisch deficit en toekomst van het POK
Het POK heeft het initiatief genomen voor een commissie van drie deskundigen die zich zal buigen over het democratisch deficit en de toekomst van het POK. Deze commissie moet antwoord geven op de vragen die binnen de volksvertegenwoordigingen hierover leven. Ik wacht met belangstelling de resultaten van de commissie af.