Groen licht bejaardenwet

bron: Antilliaans Dagblad

Willemstad - De Eilandsrverordening bejaardentehuizen en verzorgingshuizen Curaçao is gistermiddag in de Eilandsraad door een meerderheid van zestien stemmen vóór en geen tegen aangenomen. Behalve de steun van coalitiepartijen PAR, FOL en PNP, stemden ook MAN, Pueblo Soberano en DP van de oppositie vóór. Raadsleden van NPA en Forsa Kòrsou ontbraken.

Met de Eilandsverordening beoogt de Eilandsraad de 'noodzakelijke bescherming, begeleiding en verzorging' van bejaarden in een instelling op Curaçao beter te regelen en aan regels vast te stellen.

Bejaarden zijn personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, danwel door de indicatiecommissie aangegeven personen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt maar wel verzorgingsbehoeftig zijn. Deze indicatiecommissie heeft tot taak het adviseren over aanvragen tot plaatsing van bejaarden in instellingen.

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) stelt in samenwerking met de brandweer, Dienst Ruimtelijke Ontwikkelings en Volkshuisvesting(DROV) en Dienst Werk en Inkomen (DWI) ten behoeve van het Bestuurscollege een vijfjaren beleidsplan op met betrekking tot het bejaardenbeleid. Het plan bevat in ieder geval de hoofdlijnen ten aanzien van de bejaardenzorg en een beschrijving van de wijze waarop in de zorgbehoefte zal worden voorzien. Het gaat dan om capaciteit, de zorgverleners en de benodigde geldmiddelen. Een bejaarden- of verzorgingsinstelling heeft een schriftelijke vergunning nodig van het BC; om deze open te stellen en op te houden. De vergunningshouder is verplicht aan de GGD gegevens te verstrekken die door of namens deze in verband met onderdak, verzorging en begeleiding van bejaarden van belang worden geacht. Overtreding van de zogeheten HACCP-normen (Hazard Analyses and Critical Control Point) wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.