Cft maakt procedurele afspraken over begrotingen 2009

bron: CFT

Bliksembezoek College financieel toezicht aan Land, Curaçao en St. Maarten

De leden van het College financieel toezicht (Cft) hebben vorige week een zeer kort bezoek gebracht aan de ministerraad en aan de bestuurscolleges van Curaçao en St. Maarten. Het Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en St. Maarten trad op 10 december in werking, en vanaf die datum staan ook het Land, Curaçao en St. Maarten onder toezicht van Cft. Tijdens het bezoek maakte het College met alle entiteiten procedurele afspraken met betrekking tot de begrotingen van 2009.

Land
Met de minister van Financien sprak het College onder meer af dat de door de Staten vastgestelde begroting nog vóór de kerst aan het Cft wordt aangeboden. Na ontvangst daarvan zal het College deze begroting formeel van een advies voorzien. Ook is afgesproken dat te zijner tijd het Land zal zorgen voor een ordentelijke overdracht van taken aan de BES-eilanden en de toekomstige landen Curaçao en St. Maarten.

Curaçao
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Besluit heeft met Curaçao informeel overleg plaatsgevonden. Op verzoek van het bestuurscollege van Curaçao, zal het Cft de begroting van dit eilandgebied pas van een advies voorzien, nadat het bestuurscollege een aantal wijzigingen erin heeft aangebracht. Curaçao heeft namelijk het voornemen om zeer binnenkort - nog vóór het einde van 2008 - een aantal wijzigingen op de reeds door de eilandsraad vastgestelde begroting door te voeren door middel van een eerste suppletoire begroting. Het eilandgebied zal de begroting 2009 met inbegrip van deze suppletoire begroting ter beoordeling en advisering aanbieden aan het Cft. Nadat het College de aldus aangepaste begroting van een advies heeft voorzien, wordt deze door de eilandsraad behandeld en vastgesteld.

St. Maarten
Afgelopen vrijdag is de conceptbegroting 2009 door de eilandsraad van St. Maarten vastgesteld. Binnen afzienbare tijd wordt deze vastgestelde begroting voor advies aan het Cft voorgelegd. Voorafgaand aan de behandeling van de conceptbegroting in de eilandsraad, hebben Cft en het eilandgebied St. Maarten in de weken daarvoor reeds informeel overleg hierover gepleegd.

Verschillende regiems
Het College werkt op basis van twee verschillende toezichtregiems: het nieuwe regiem, geldig voor het Land, Curaçao en St. Maarten, en het toezicht dat al sinds december vorig jaar voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) geldt. De wijze van beoordelen is in beide gevallen hetzelfde, maar de procedures niet helemaal. Op Curaçao, St. Maarten en het Land beperkt de bevoegdheid van Cft zich tot het adviseren en het doen van aanbevelingen over de ontwerpbegroting en de vastgestelde begroting. Indien naar het oordeel van Cft de in het Besluit vastgelegde normen niet in acht zijn genomen, dan bericht het College daarover aan het betreffende bestuurscollege en de eilandsraad. Mocht dit niet leiden tot een wijziging, dan bericht het Cft hierover aan de Rijksministerraad. Die kan ingrijpen bij de betreffende entiteit, met als mogelijk gevolg dat de uitvoering van de begroting wordt opgeschort.

Op de BES-eilanden heeft Cft de bevoegdheid om de ontwerpbegrotingen en vastgestelde begrotingen te voorzien van goedkeurende, dan wel afkeurende verklaringen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd om uiteindelijk een door het Cft opgestelde begroting vast te stellen.

Fotobijschrift: Tijdens een bliksembezoek aan het Land, Curaçao en St. Maarten heeft het College met alle entiteiten procedurele afspraken gemaakt met betrekking tot de begrotingen van 2009.