USONA: Forse bestedingen Nederlandse ontwikkelingsfondsen

bron: Usona

Willemstad – In de tweede helft van 2008 zijn 52 projecten ter waarde van 94 miljoen gulden goedgekeurd voor financiering uit Nederlandse ontwikkelingsfondsen, in de eerste jaarhelft waren dat er 33 voor een bedrag van 32 miljoen gulden. De dreigende stagnatie waarop de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) in juni nog attendeerde, is beperkt dankzij extra inspanningen van zowel Land/Eilanden als van USONA.

Dat verklaart SONA bestuursvoorzitter prof. mr. Jaime Saleh bij het verschijnen van de voortgangsrapportage over de tweede helft van 2008: ‘Er is een forse inhaalslag dankzij extra inspanningen van alle stakeholders geweest’.

Saleh is ingenomen dat het beheer van de EU-fondsen inmiddels ook is opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie van SONA, 'een prestigieuze opdracht'.

De late goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsprogramma's tussen het Land en de eilandgebieden enerzijds en Nederland anderzijds leidden aanvankelijk tot een vertraging bij de tijdige besteding van de ontwikkelingsgelden. Zij zijn immers het kader voor de indiening van projecten bij USONA. De verwerkingscapaciteit bij de entiteiten om snel projectvoorstellen op te stellen bleek na de goedkeuring van de programma’s ook een rol te spelen. Dankzij extra inspanningen is de stroom nieuwe projecten echter alsnog op gang gekomen.

Programmamanagement
Na het indienen van projecten, volgt de uitvoering. Het aangaan van verplichtingen, de inkoop van goederen en diensten, is hiervoor de maat. Ook in deze fase levert de verwerkingscapaciteit bij de projecteigenaren vertraging op. Dankzij intensief overleg zijn vooral in de laatste twee maanden de verplichtingen toch aangetrokken. In de tweede jaarhelft is 49 miljoen gulden verplicht, tegen 40 miljoen in de eerste helft. De betalingen tenslotte bedroegen per maand gemiddeld 8 miljoen gulden, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen twee jaren.

Het SONA-bestuur wijst erop dat ondanks de positieve afsluiting van het afgelopen jaar de versterking van het programmamanagement noodzakelijk blijft, vooral bij de nieuwe programma's Sociaal Economisch Initiatief en Plan Veiligheid Nederlandse Antillen. Het gaat in beide gevallen om ambitieuze programma's, waarvan de uitvoering moet worden bespoedigd.

Europese Unie
'Prestigieus', noemt Saleh de contracten ter waarde van 44 miljoen euro die hij namens SONA heeft getekend met de Europese Unie voor het project Riolering en Waterzuivering Bonaire en het programma Urban Structure for Socially Deprived Communities voor de vijf eilandgebieden. Voor de eerste keer wereldwijd heeft de EU de uitvoering van twee programma's toevertrouwd aan een instelling, in dit geval (U)SONA. (U)SONA krijgt dezelfde bevoegdheden als vroeger de eigen plaatselijk EU-vertegenwoordiging had. De eerste aanbesteding voor het project Riolering en Waterzuivering gaat binnenkort van start.

Het complete verslag is te vinden op www.usona.an.

.