Pleitnota verdediging in de zaak tegen Tromp


Op de regiezitting in juli van dit jaar heeft de verdediging uitvoerig stilgestaan bij de belangen in deze zaak. De gang van zaken in de afgelopen maanden onderstreept die opmerkingen des te meer. Inmiddels is er immers een ontslagprocedure tegen Bankpresident Emsley Tromp in gang gezet met als enige grond deze lopende strafzaak. 

Een procedure die overigens weinig behoorlijk lijkt te verlopen. Client moest in ieder geval uit de krant vernemen dat volgens Minister Gijsbertha ‘partijen het eens waren’ dat Tromp niet meer zou terugkeren als President-directeur en hij ‘in overleg was om op een elegante wijze de (normale) werkrelatie met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) te beëindigen’. Enkele weken later las Tromp tot zijn verbazing echter weer dat de ministerraad van Curaçao en die van Sint Maarten akkoord zijn gegaan met zijn ontslag als president van de CBCS. Dat ontslag is hem gistermiddag pas formeel uitgereikt.

Een opmerkelijke timing. Net als de timing van andere zaken die deze week hebben
plaatsgevonden.

PositieDe uitgangspunten voor die ontslagprocedure zijn overigens op zichzelf niet volslagen
idioot. De gedachte dat de integriteit van de President van de Centrale Bank een groot
goed is en dat als daar twijfels over bestaan dit het functioneren van diezelfde
Centrale Bank raakt, is begrijpelijk. En dat dit gevolgen kan hebben voor Tromps
positie evenzeer. Gezien de inmiddels ontstane situatie heeft Tromp in zijn reactie op
het voorgenomen ontslag om die reden ook aangegeven bereid te zijn in overleg te
treden om te komen tot een passende oplossing.

Dat neemt echter niet weg dat die passende oplossing wel recht zou moeten doen
aan de feiten. Want het bestaan van eventuele ‘twijfels’ aan zijn integriteit betekent
natuurlijk nog niet dat cliënt reeds om die reden de handdoek in de ring zou moeten
gooien. Zeker niet als die twijfels naar aanleiding van deze strafzaak gewoonweg
onterecht zijn.

Mug
Er wordt een nucleaire bom op mij afgevuurd. Ik heb het gevoel dat er met een kanon
op een mug wordt geschoten, aldus Tromp in zijn eerste verhoor.

De verdediging zou in dat verband graag een lans willen breken voor de
onschuldpresumptie die in de media, in de politiek maar helaas ook steeds meer bij
het Openbaar Ministerie uit beeld lijkt te raken. Wat wij op eerdere zittingen reeds
hebben opgemerkt lijkt in ieder geval bewaarheid geworden… wat uw gerecht ook zal
beslissen, of het voor de persoon van cliënt nog veel zal uitmaken is de vraag. Cliënt
is na dertig jaar trouwe dienst in het landsbelang immers reeds via de achterdeur
afgeserveerd.

En weliswaar begrijpen wij dat het eventuele ontslag van Tromp hier vandaag niet
centraal staat, maar zeker ook in het licht van hetgeen wij in onze preliminaire
verweren reeds heb
ben overwogen, is dat ontslag wel door het Openbaar Ministerie
gecomponeerde achtergrondmuziek die behoorlijk hard aan staat

Pleitnota, lees hier verder....
Dupliek, lees hier.