Hof vindt politiewerk slordig en onzorgvuldig


Prutswerk door de politie. Het had niet veel gescheeld of de 25-jarige Jeaderon Vrutaal had zijn 14 jaar celstraf ontlopen. Onzorgvuldig en slordig politiewerk. Het is dat de gepleegde feiten zo ernstig zijn en dat niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt. Maar de politie speelt met vuur door prutsers recherchewerk te laten doen. 

Jeaderon Vrutaal stond in hoger beroep terecht voor een groot aantal gewelddadige en daardoor bloedige overvallen op toeristen in Bándabou. Mensen die naar Curaçao waren gekomen voor een ontspannen vakantie.

Vrutaal deed dat samen met zijn broer en nog twee maatjes en had altijd een wapen bij zich. Hij had de leiding. Vrutaal gebruikte bij de overvallen veel geweld, afwisselend een kapmes of honkbalknuppel. Meestal drong hij het gehuurde appartement van de toeristen binnen en sloeg of hakte er op los voor de paar grijpstuivers die hij en zijn matties buitmaakten.

In strijd met de waarheid
De advocaat van Vrutaal heeft bij twee overvallen bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van zijn cliënt. Motivering daarvan was gelegen in het feit dat een verbalisant met de naam Ricardo processen-verbaal in het dossier heeft gebracht die aantoonbaar in strijd met de waarheid zijn opgemaakt.

Zo blijkt uit de processtukken dat een aangeefster en een getuige verklaren dat ze niet aan een fotoconfrontatie hebben deelgenomen, maar dat staat wel in het proces-verbaal. Politieman Ricardo zegt dat hij naar aanleiding van de telefonische verklaring van een aangeefster alvast processen-verbaal van fotoconfrontatie had opgesteld en dat hij deze had meegenomen om aan de aangeefster en de getuige voor te leggen. Maar dat hij daarvan heeft afgezien omdat zij zeiden niemand te kunnen herkennen. De processen-verbaal zijn echter per ongeluk en ondertekend in het dossier terechtgekomen.

Afkeuringswaardig 
Dezelfde aangeefster kan zich niet herinneren ooit met de agent te hebben gesproken, maar het proces verbaal zegt van wel. Op de zitting zegt Ricardo dat het telefoongesprek met de aangeefster wel degelijk heeft plaatsgevonden, al sluit hij niet uit dat er door de taalbarrière mogelijk sprake kan zijn geweest van miscommunicatie.

Ook heeft hij uitdrukkelijk herhaald dat de ondertekening van de processen-verbaal van fotoconfrontatie en de toevoeging daarvan aan het dossier is veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat van enige kwade opzet geen sprake is geweest

Aan de hand hiervan stelt het Hof vast dat er zich in het dossier processen-verbaal van fotoconfrontatie hebben bevonden die er nooit in hadden mogen terechtkomen. Deze - in de ogen van het Hof - afkeurenswaardige situatie heeft kunnen ontstaan door de keuze van verbalisant Ricardo, om de betreffende processen-verbaal vooraf in concept op te maken, inclusief de door hem bedachte (concept)verklaringen van de getuigen.

Onzorgvuldig
Vooral dit laatste aspect is slecht te begrijpen en getuigt in de visie van het Hof van onvoldoende professionaliteit. Dat de bewuste conceptprocessen-verbaal vervolgens ten onrechte door de getuigen zijn ondertekend en ook in het dossier zijn beland, geeft bovendien blijk van een grote mate van onzorgvuldigheid bij de uitoefening van de opsporingstaak.

Deze combinatie van factoren heeft in zoverre consequenties gehad voor het strafproces in eerste aanleg, dat het bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een van de ten laste gelegde feiten, door de eerste rechter mede is aangenomen op grond van – naar nu blijkt – onjuiste processen-verbaal. Dit is volgens het Hof buitengewoon ernstig.

Maar volgens het Hof blijkt niet dat er sprake is geweest van bewust in strijd met de waarheid handelen. Ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat Ricardo willens en wetens heeft getracht om het voorhanden bewijs te manipuleren.

Zijn handelen lijkt eerder ingegeven te zijn door onachtzaamheid, aldus het Hof. Dit leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van een grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie is naar het oordeel van het Hof om die reden dan ook geen plaats.

Meer straf
Van de politie en het openbaar ministerie mag worden verwacht dat zij al het mogelijke zullen doen om herhaling van deze situatie in de toekomst te voorkomen, schrijven de rechters. En Vrutaal ontloopt zijn straf niet. Sterker hij krijgt er nog twee jaar extra bij in vergelijking met het vonnis in eerste aanleg.

De procureur-generaal had zelfs een nog lagere gevangenisstraf van 10 jaren gevorderd met aftrek van voorarrest. Maar het Hof is van oordeel dat die eis onvoldoende recht doet aan wat Vrutaal heeft uitgespookt, ondanks het feit dat in een psychologisch rapport onderbouwd wordt aangegeven dat verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt..

Vakantie-eiland
Deze reeks buitengewoon ernstige feiten heeft volgens het Hof op Curaçao voor grote maatschappelijke beroering gezorgd. Vooral omdat het geweld was gericht tegen toeristen, waardoor Curaçao als vakantie-eiland in een negatief daglicht is komen te staan.

Maar bovenal heeft de verdachte door zijn handelen een grote inbreuk gemaakt op het gevoel van vrijheid en veiligheid van de slachtoffers, zegt het Hof. "Wat voor de slachtoffers een fijne vakantie had moeten zijn, is mede door toedoen van Vrutaal uitgelopen op een nachtmerrie.

----
Lees hier het vonnis in hoger beroep