FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd

Glenn Camelia wacht op kantoorgenoten buiten de rechtbank
FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd worden.  George Lichtveld van Sona deed die uitspraak en tot twee keer toe, krijgt hij de zegen van het Gerecht. Groso modo onderbouwt Lichtveld zijn stellingen en conclusies en het advocatenkantoor stelt daar weinig tegenover. 

De zaak is extra pikant omdat de grote man achter FCW Legal Glenn Camelia is. De architect van vier kabinetten met PS-signatuur en als adviseur betrokken bij het kabinet Koeiman in 2016. 

Camelia wilde tot in hoger beroep dat George Lichtveld zijn uitspraken over FCW Legal zou terugnemen, maar volgens de rechters rusten de woorden van hem in het licht van de vrijheid van meningsuiting op voldoende feitelijke grondslag.

Dubbel vangen
Een van die uitspraken gaat over de relatie tussen Camelia's formatiewerk en zijn business die geweldig floreert na het aantreden van de eerste PS-kabinetten. FCW legal heeft met de meeste ministeries een retainer-contract heeft lopen, maar declareert rustig voor honderdduizenden guldens juridische kosten bij de overheid.

Dubbel vangen dus en niemand die het kantoor een strobreed in de weg legt. De retainer-contracten, komen bovendien vrij snel van de grond na de installaties van de kabinetten die Camelia in het zadel helpt.

Het Gerecht zegt daarover dat het causale verband daarin wellicht speculatief is, maar dat Lichtveld voldoende context aandraagt, waardoor deze uitlatingen niet uit de lucht komen vallen en terecht vragen oproept.

SONA
Lichtveld is als medewerker verbonden aan SONA, de stichting die in opdracht van de overheid een nieuw ziekenhuis bouwt. Hij schrijft op persoonlijke titel een opiniestuk dat op 6 februari 2018 in het Antilliaans Dagblad staat.

Daarin stelt hij dat FCW legal een onguur en louche advocatenkantoor is dat rapporten manipuleert. Lichtveld doelt op het HNO-evaluatierapport van FCW Legal dat in opdracht van de overheid is gemaakt. Daarop krijgt SONA nooit hoor en wederhoor, ondanks afspraken dat dat wel zou gebeuren.

Statuur
De kwantificeringen van Lichtveld schoten FCW Legal in het verkeerde keelgat. De aard van de uitlatingen belasteren het advocatenkantoor en tasten de goede naam en faam aan. Volgens FCW Legal wordt zij direct in haar belang getroffen, omdat de goede reputatie garant staat voor klantenwerving. Daarbij beroept het kantoor zich op de statuur van zijn advocaten.

Zo is managing-partner Glenn Camelia behalve ex-formateur, ook ex-Statenlid, voormalig directeur van de Sociaal Economische Raad en huidig lid van de Raad voor de Rechtshandhaving. Wilfred Flocker is lid van de Raad van Advies, waarvoor hij zegt gescreend te zijn op integriteit. Volgens het advocatenkantoor ontbreekt onderbouwing voor de feitelijke uitspraken en waardeoordelen van Lichtveld.

Declaratiegedrag
Het repliek van de verdediging van Lichtveld is bedoeld om aan te geven waarom hij tot zijn waardeoordelen gekomen is en gaat - zoals hierboven al aangegeven - veel verder dan het opiniestuk. Mr. Roelof Bijkerk, zijn advocaat, produceert een hele lijst aan producties en bewijzen, die zouden moeten leiden tot de conclusie dat Camelia en Flocker de zaak oplichten. Stuitende geldklopperij, schrijft zijn advocaat.

George Lichtveld (r) met advocaten Sandra in 't Veld en Roel Bijkerk
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de facturen van het Ministerie van Onderwijs dat FCW Legal een retainer heeft van 300.000,- gulden per jaar. Daarvoor  wordt het kantoor onder meer geacht gerechtelijke procedures op alle rechtsgebieden uit te voeren en het Land bij te staan bij overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen die onder dat ministerie vallen.

Uit de stukken die Lichtveld via een LOB-verzoek heeft gekregen blijkt dat FCW Legal ook nog eens apart facturen stuurt voor gevoerde rechtszaken. Volgens Lichtveld duidt dit er op dat FCW Legal bij het Ministerie van Onderwijs te veel in rekening brengt.

Lichtveld ontdekte dat hetzelfde ook bij andere ministeries het geval is. Zo geeft BPD een retainer-contract van 300.000 gulden getekend, maar werd er ook gefactureerd, in 2012 alleen al voor 80.000 gulden. Alle keren ondertekent de PS minister. BPD blijkt ook nog andere advocatenkantoren in te huren, zodat Lichtveld zich afvraagt, waarom er so-wie-so een retainer-contract is afgesloten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spant wat Lichtveld betreft de kroon. Daar wist FCW-legal voor een ontslagzaak 337 uren in rekening te brengen voor 400 gulden per uur, exclusief belasting en 7% kantoorkosten. Buitensporig declaratiegedrag, aldus Lichtveld.

Tijdens de eerste behandeling legt zijn advocaat, mr. Roelof Bijkerk een verband tussen de de werkzaamheden van Glenn Camelia als formateur van verschillende PS regeringen en de vele retainer-contracten bij vijf ministeries, die hij nadien weet binnen te slepen. Als Bijkerk aan het eind van de zitting ook nog een relatie legt tussen de onduidelijke screening van Marvelyne Wiels en mogelijk strafbare feiten die Camelia zou hebben begaan bij die screening, wordt het de oud-formateur teveel en verzoekt hij de rechter om dat te kunnen weerspreken. "Anders gaat het een eigen leven leiden", voegt Camelia daaraan toe. Rechter Irene Lips staat dat niet toe, anders dan de mededeling dat het Hof zal notuleren dat Camelia het niet eens is met Bijkerk.

Hoger beroep
FCW Legal gaat in hoger beroep. Op 15 punten zijn zij het oneens met het vonnis in Eerste Aanleg. De uitingen van George Lichtveld in zijn artikel in het Antilliaans Dagblad zijn volgens Camelia c.s. insinuerend, beledigend en diffamerend. Er is geen feitelijke grondslag, het maakt geen deel uit van een maatschappelijk debat en het heeft geen nieuwswaarde. Kortom de publicatie is onrechtmatig.

De rechter maakt daar korte metten mee en dat is maar goed ook. Het gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, maar Lichtveld heeft niet zomaar wat geroepen. Hij heeft zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend uitgelaten ter signalering van misstanden die de samenleving raken. En hij heeft de grondslag daarvan goed gedocumenteerd.

Kleine samenleving
Een van de opvallendste grieven van FCW, is dat in een kleine samenleving als die van Curaçao de vrijheid van meningsuiting anders moet worden uitgelegd dan in Europa (Nederland). In een kleine samenleving hebben uitlatingen sneller en ingrijpender negatieve en mogelijk ernstige impact, wat een beperking van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt, aldus FCW.

De rechters vegen dit argument van tafel. In een kleine gemeenschap mogen mensen elkaar misschien eerder kennen en rekening houden met de onderlinge sociale en familiare banden. Ook is het begrijpelijk dat er in conflictsituaties rekening wordt gehouden dat je elkaar bij een volgende gelegenheid weer tegenkomt en nodig hebt en dat daardoor de neiging bestaat zich minder snel negatief over de ander uit te laten dan in een grotere samenleving. Maar het Hof ziet in die omstandigheden geen aanleiding om voor Curaçao een andere norm te hanteren dan die elders onder de werking van artikel 10 EVRM geldt (vrijheid van meningsuiting).

Het mag zo zijn dat men op Curaçao terughoudend is in het leveren van kritiek op anderen, dit is volgens het Gerecht nog geen reden om deze gewoonte tot de norm te verheffen met als consequentie dat het uiten van een kritische mening of het aan de kaak stellen van een misstand eerder tot een onrechtmatige daad leidt.

Sterker nog, het is goed voorstelbaar dat juist het ontmoedigen van het bespreekbaar maken van schendingen van de hier geldende normen en regels eraan zou bijdragen dat normoverschrijdend gedrag kan voortbestaan en groeien. Tegen die achtergrond is het dus juist onwenselijk om de norm bij te stellen, zoals FCW Legal graag wil.

Louche
De opmerking van Lichtveld dat FCW een onguur en louche advocatenkantoor is, wordt door het Gerecht toegestaan. Deze kwalificatie hangt onmiskenbaar mede samen met de beschuldiging dat FCW het conceptrapport niet aan Sona heeft  verstrekt en geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Tegen de afspraken in. Bovendien komt de naam van FCW Legal voor in de Panama Papers en is er een strafrechtelijke veroordeling van een van de oprichters en naamgevers van het kantoor.

FCW Legal beroept zich op de statuur van zijn advocaten. Wellicht dat de Raad van Advies en de Raad voor de Rechtshandhaving er goed aan doen daar eens indringend naar te kijken. Voor je het weet, straalt dat af op het onkreukbare blazoen dat nodig is om integer te functioneren....


0-0-0-0

5 april 2018: Het vonnis in Eerste Aanleg is hier te lezen
4 juni 2019: Het vonnis in Hoger Beroep is hier te lezen

0-0-0-0

Download hier:

Opiniestuk George Lichtveld
Verzoekschrift tot kort geding FCW
Pleitnotitie aan de kant van FCW
Pleitnotitie aan de kant van George Lichtveld