'Stephen Walroud, distantieer je van dit onding'

PAR-Statenlid Stephen Walroud

Stephen Walroud wordt meegetrokken door het sleepnet dat inmiddels rond minister Suzy Römer bungelt. Althans die mening is terug te vinden op Sociale Media. Ik ben het met die mensen die dit concluderen niet eens, maar vind wel dat hij akelig dichtbij staat. Zoals juriste Marguerite Nahar (Margué voor intimi) dat goed wist te verwoorden in een eerdere post op deze blog. Ze schreef een Open Brief aan het PAR-parlementslid.

Ik heb daar met Stephen via Whatsapp een discussie over gevoerd. Hij is samen met zijn partij al geruime tijd voorstander van het aanpassen van de screeningswet, zodat het niet meer mogelijk is dat je als minister met gebogen hoofd moet aftreden omdat je voorzitter bent van een lokale voetbalvereniging. 

Walroud vindt namelijk dat dat is, wat er nu gebeurt met al die aangiften. Het gaat volgens hem om een aanpassing in de screeningswet waarbij wordt geduid welke nevenactiviteiten en nevenfuncties wél kunnen en welke niet kunnen als je minister wordt en wie dit dan beoordeelt. 

Volgens Walroud lijkt de wet op dit moment te worden geïnterpreteerd op een manier dat je helemaal in niets meer actief kan en mag zijn, anders hang je. Dat spreekt volgens hem en de PAR niet de geest van de screeningswet uit. Dus willen zij aanpassing van de wet op in ieder geval dit punt. 

Nu lopen er, volgens Walroud, parallel aan dit verhaal allerlei andere verhalen die volgens hem door elkaar worden gehusseld. Een ervan is dat de scheiding der machten met voeten wordt getreden doordat leden van politieke partijen met elkaar samenwerken om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk standpunt. Dat is volgens het Statenlid pertinent niet zo.

Stephen Walroud schrijft daarom een Open Brief terug aan Marguerite Nahar:

Reactie Stephen Walroud op Open Brief Marguerite Nahar

Beste Margue,

 

Ik kan jou brief niet ‘met steekhoudende argumenten’ beantwoorden. Dit omdat je ten tijde van het schrijven van jou brief op het verkeerd been staat. Dus kan ik niet meer als constateren dat jou vurig betoog over de beginselen van de trias politica en het dualistisch stelsel wel heel leerzaam is, maar dat het niet van toepassing op hetgeen is gebeurd na het lekken van enkele interne coalitiedocumenten en al helemaal niet van toepassing is op mij.

Het is een feit dat de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur, Suzy Camelia-Römer, al geruime tijd onder vuur ligt. Sommige leden van de pers volgen haar op de voet. Op zich een prima zaak. Tegen de minister zijn al verschillende aangiften gedaan door politieke tegenstanders. Het openbaar ministerie is vooralsnog niet in actie gekomen, ook niet ambtshalve. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat vwb de aangiften, deze geen hout snijden en afgedaan kunnen worden als politieke flodders.

Ik ben er niet om minister Camelia-Römer te verdedigen. Pertinent niet. Ook ik krijg soms kromme tenen van haar beleidskeuzes. Maar ik kom wel in actie als er onwaarheden de wereld in worden gebracht die niet alleen deze minister schaden, maar intussen ook de ministerraad schaden, het parlement schaden en het imago van het kabinet Rhuggenaath geweld aandoen. 

In dit verband geef ik dan ook aan dat het pertinent niet zo is dat ‘de bewuste minister het parlement persoonlijk, doelgericht en opzettelijk voor haar karretje spant’. Dat lukt haar niet eens. Het is ook niet zo dat ‘de minister zich persoonlijk heeft bemoeit met het formulieren van een motie en sturing heeft gegeven om deze in te dienen’. Immers, dan zou dat ook gelden voor meerdere ministers. 

Ook is het niet zo dat ‘de minister het parlement heeft hangen aan een koord’ en het is helemaal niet zo dat het parlement ‘gemakzuchtig’ is als het gaat om minister Camelia-Römer. Kom op Margue, het parlement laat toch niet zomaar met zich sollen? Ik heb toch niet al deze moeite gedaan om op een politieke lijst te gaan en in het parlement te komen om vervolgens het schoothondje te worden van een minister die niet eens van mijn eigen partij is? Nogmaals, kom op Margue, je kent mij beter dan dit! Je weet drommels goed dat ik als lid van het parlement dit soort gedragingen nooit en te nimmer van geen enkele minister zou toelaten en met mij vele van mijn collega’s! Allemaal onzin dus en gechargeerde taal dat niks anders dan politieke doelen dient.

Nogmaals, het feit dat minister Camelia-Römer onder vuur ligt, geeft niemand het recht om onzin de wereld in te helpen en al helemaal niet als de feiten in deze simpelweg zijn dat minister Camelia-Römer, net als een aantal andere ministers, Statenleden, bestuursleden en medewerkers van 3 politieke partijen in de afgelopen maanden heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een politiek geïnspireerd ‘product’ dat draait rond de wens en de noodzaak aanpassingen te brengen aan de Landsverordening Integriteit Kandidaats Ministers, beter bekend als de screeningswet. Dit mede op aangeven van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtshandhaving, het Hof en de Raad van Advies. 

Minister Suzy Camelia-Römer, als politiek leider van de PIN, is in dit proces één van de velen die heeft meegedacht en meegedaan aan het formuleren van 3 politiek geïnspireerde ‘producten’ te weten 2 wetsvoorstellen en 1 motie waar op verzoek van de partij MAN, leden van de partij PIN het redactionele stuk op zich hebben genomen. Een heel normale praktijk als het gaan om het in gezamenlijkheid produceren van politiek geïnspireerde ‘producten’. Hier geen scheiding der machten of dualisme, maar gewoon samenwerken. We zitten immers niet op elkaar stoel bij de creatie van het ‘product’. 

Wat anders wordt het als het gaat om het geven van validiteit aan een dergelijk politiek geïnspireerd ‘product’ door middel van het nemen van een beslissing of het stemmen tijdens een stemronde. Dan neemt iedere politicus en in ieder geval degenen die functioneren in het parlement of in de ministerraad, naar eigen inzicht en naar eer en geweten een beslissing. Dan komt de trias politica wél om de hoek kijken. En zo is het klokje rond. Ieder zijn of haar verantwoordelijkheid en de regels respecterend.

Ter afronding wil ik erop wijzen dat het heel verleidelijk is om verhaallijnen door elkaar te halen, zeker als je een soort ‘conspiracy’ wilt bewijzen en een perceptie wilt creëren. Echter, de verhaallijn dat minister Camelia-Römer volgens sommigen buiten de lijntjes kleurt en strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden en de verhaallijn dat de coalitie aanpassingen wilt maken in de screeningswet zijn twee aparte verhaallijnen. Haal die niet door elkaar want dan sta je –nogmaals – op het verkeerde been en kunnen er onschuldige slachtoffers vallen als je aanvalt. Wil je dat op je geweten hebben?

Hartelijke groeten, ook van mijn moeder 

Einde van de brief van Stephen Walroud aan Nahar. De juriste geeft hieronder prompt repliek. 

Dubliek van Marguerite Nahar op de open brief van Stephen Walroud

Beste Stephen, 

 

Ik ben blij dat je de moed hebt kunnen opbrengen (maar dat had ik wel verwacht) om te reageren op mijn open brief.

Ik had dat verwacht, want inderdaad (zoals je schrijft) ken ik jou. Ik ken je uit de tijd dat ik tot je stagebegeleider was aangewezen toen je in je laatste studiejaar aan het HBO-opleidingsinstituut in NL op de luchthaven op Curaçao stage liep. En ik herinner me jouw mindset van toen, boordevol ambitie om je land vooruit te helpen, om mee te denken aan de nodige diversificatie van de economische pijlers voor Curaçao, aan je sociale bewogenheid om op effectieve wijze de armoede te helpen bestrijden. 

En dáárom heb ik jou persoonlijk aangesproken in mijn brief, nu in jouw hoedanigheid van parlementariër, dus volksvertegenwoordiger(!), niet omdat ik je op het persoonlijke vlak ervan beschuldig dat je hand- en spandiensten verleent aan één bepaalde minister in de ministerraad of dat je je als schoothondje hebt opgesteld bij het tot stand brengen van een wetswijziging. Ik wist niet eens of, en in hoeverre je zelf persoonlijk daarbij betrokken was/bent.

Het was wèl mijn bedoeling met mijn open brief (en daarin ben ik -kennelijk- geslaagd) om je met je neus te drukken op enkele griezelige pijnpunten in de wijze van totstandkoming, alsook de inhoud en strekking van de beoogde wijzigingen in de "screeningswet". Die wet heeft ten doel de integriteit in het landsbestuur te waarborgen, of liever gezegd om die te bevorderen, want die integriteit kan alleen gewaarborgd worden in de werkwijze en door de corruptie-bestendigheid van politici tegen de verleidingen waar ze tegenaan lopen in de uitvoering van hun beleid.

Ik heb daarom gesignaleerd dat het strijdig is met het doel en de strekking van die wet om daarin aanpassingen aan te brengen waarbij er hoge drempels worden opgeworpen tegen de opsporingsbevoegdheid van het O.M. Jij weet beter dan de doorsnee lezer van mijn open brief wat er zwart-op-wit vermeld staat/stond? in het wijzigingsvoorstel aangaande het voorafgaand benaderen van het Hof door het O.M. alvorens te mogen overgaan tot het toepassen van bepaalde opsporingsmethoden. 

Waarschijnlijk is er in de onderliggende stukken inmiddels vliegensvlug verandering aangebracht, of zijn de door mij gewraakte passages geschrapt, maar zó is het wel aanvankelijk in de publiciteit gebracht, want ik heb alleen via diverse media kunnen kennisnemen van de inhoud van de voorgestelde wijzigingen en die link bevatte (toen althans) een letterlijke weergave van de voorgestelde aanpassing.  En daaruit heb ik geput met mijn commentaar. 

Stephen, ik heb niet beweerd, of zelfs maar gesuggereerd dat de minister van GMN strafbare feiten heeft gepleegd, ik heb geschreven dat: met die beoogde wijziging ministers (let op meervoud) in de toekomst gevrijwaard zouden kunnen worden van mogelijke(!) strafvervolging, louter en alleen omdat ze "shady deals" (die wellicht aan strafvervolging bloot staan), hebben gepleegd tijdens de uitvoering van hun beleid (als minister tijdens hun bestuursperiode). 

Ik heb er ook al aan toegevoegd dat zij reeds gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid voor de politieke blunders in het door hun gevoerde beleid, want ze genieten al staatsrechtelijke onschendbaarheid. En dat derhalve deze wijzigingsvoorstellen primair zijn ingegeven door de aangiften die er tegen die minister persoonlijk zijn ingediend en dat zij er daarom persoonlijk belang  bij heeft dat die bovenbeschreven drempels worden opgeworpen in het opsporingsonderzoek. DAT heb ik geschreven.

Ook heb ik geschreven dat er sprake is van klasse justitie als er uitsluitend ten aanzien van ministers een verzwaarde opsporingsmethodiek wordt voorgeschreven aan het O.M. dan die welke reeds op wettelijke grondslag is vastgesteld in het Wb.v.Sv en die geldt jegens alle andere justitiabelen. In verband dáármee heb ik aanmerking gemaakt op de directe persoonlijke bemoeienis van de minister van GMN met het formuleren van de desbetreffende wijzigingsvoorstellen, want juist tegen haar zijn er diverse aangiften ingediend bij het O.M.  

En uit de gepubliceerde onderliggende stukken blijkt onweerlegbaar uit de met dik rood geaccentueerde omkadering in de authentieke onderliggende documentatie (in de Knipselkrant) dat zij er inderdaad persoonlijk en daadwerkelijk bij betrokken is. Zij heeft bovendien n.b. zelf in diverse nieuwsmedia verklaard dat zij bevoegd was tot haar daadwerkelijke inbreng, omdat zij staatsrechtjurist is en dit de gewoonte op Curaçao is en dat dit toelaatbaar is in een dualistisch stelsel. 

Wat ook hiervan zij, de werkwijze die door jullie allemaal (betrokken politici, ministerraad en parlementariërs) is gevolgd, was in dit specifieke geval een tactische blunder, juist omdat die specifieke minister onder vuur ligt wegens enkele van haar beleidsinitiatieven, waarmee zij zichzelf heeft blootgesteld aan scherpe kritiek.

Die gewraakte beleidsinitiatieven zijn door jullie politieke tegenstanders aangegrepen om aangifte tegen haar te doen bij het O.M. en dáárdoor is zij in opspraak geraakt en niet door deze ene open brief van mij met kritische kanttekeningen op de werkwijze van jullie allemaal tezamen bij het tot stand brengen van de beoogde wetswijzigingen. 

Jij schrijft zelf dat sommige van haar beleidsdaden voor jou tenenkrommend werken; het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat jullie uitgesproken politieke tegenstanders (m.n. de oppositie in de Staten) elk middel aangrijpen om haar verder in diskrediet te brengen. Maar dat heeft zij aan zichzelf te wijten, evenals het hele Kabinet Rhuggenaath de kritiek alom op het falend beleid gedurende de afgelopen jaren, aan zichzelf te wijten heeft (ja, ook kritiek van mij). 

Laten we eerlijk zijn Stephen, jullie hebben er niets van gebakken in de afgelopen regeerperiode. De feiten en het evident ontbrekende goede resultaat van het regeringsbeleid van Eugène liegen er niet om: toegenomen armoede die zich al lang voor de uitbraak van de coronacrisis had gemanifesteerd en daardoor alleen maar verergerd is, het gebrek aan visie om tijdig de economische pijlers voor Curaçao te diversificeren, het krampachtig vasthouden aan één enkele tunnelvisie, zonder daarnaast de ontwikkeling van het Bullenbaai Gebied tot transitohaven tegelijkertijd ter hand te nemen, de in hun hoogste nood aan hun lot overgelaten ex-werknemers van gefailleerde bedrijven, zonder enige sociale maatregel om hun acute nood te lenigen, maar tegelijkertijd de begunstiging van de ex-Isla werknemers met een verkapt vangnet gefinancierd met gemeenschapsgeld, terwijl die ex-werknemers van een vangnet voorzien waren met de afvloeiingsregeling van Isla zelf, dat alles heeft heel veel kwaad bloed gezet (ja, ook bij mij) tegen het hele Kabinet Rhuggenaath.

Ze stonden erbij en keken ernaar, alle overige leden van de ministerraad, maar nu wordt er plotseling met man en macht en vereende krachten (zoals jij schrijft) gewerkt aan een wetswijziging die wetgevingstechnisch en moreel verwerpelijk is. Wetgevingstechnisch niet toegestaan, want je kan niet in een "gewone" lex specialis het gecodificeerde Wb.v.Sv. eventjes buiten spel zetten met extra belemmeringen voor het O.M. bij opsporingsonderzoek. 

En moreel verwerpelijk omdat het doel en de strekking van de screeningswet dusdoende verkracht wordt. En omdat dit bovendien zal leiden tot klasse justitie. Dáárom heb ik jou alleen aangeschreven in de hoop en de verwachting dat jij géén medewerking geeft aan de totstandkoming van die wijzigingen in de screeningswet. Doe ook namens mij de hartelijke groeten aan je moeder.  

Dag Stephen, never mind kleinerende verwijzingen naar "dansleraar" als Statenlid, je hebt genoeg bagage in je hoofd om te laten zien dat je ondanks je voormalig ondernemerschap als dansleraar, (waar niets op aan te merken valt!), heel goed in staat bent tot constructieve bijdragen in wetgevingstrajecten of anderszins in de Staten. Distantieer je van dit onding.

Groetjes,

Margué