Geen kijkje in de keuken van het Koninkrijk


Persoonlijke beleidsvisies van staatssecretaris Raymond Knops op de eilanden en hun strijd tegen Corona staan een transparant kijkje in keuken van het Koninkrijk danig in de weg. 

Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een aantal verzoeken op grond van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur in Nederland.

Whatsapp

Zo kan de correspondentie tussen Knops en premier Rhuggenaath over het pakket voorwaarden bij de derde tranche lening goed inzicht geven in hoe nader partijen tot elkaar zijn gekomen, of juist niet en welke weg er nog moet worden afgelegd.

Er zijn in totaal negen documenten in Den Haag die daar licht op laten schijnen. Het gaat om WhatsApp-berichten tussen Knops en Rhuggenaath. Daarnaast zijn er WhatsApp-berichten uitgewisseld tussen Rhuggenaath en de Directeur-Generaal Koninkrijksrelaties.

Volgens Den Haag zijn al deze berichten opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover de berichten feitelijke informatie bevatten, is deze informatie dusdanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat zij niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.

Weigering

En dat geldt ook voor memo's en notities die te maken hebben met de derde tranche liquiditeitssteun of steunaanvragen bij Europa. 

Alleen de feitelijke informatie die daar staat wordt of is al openbaar gemaakt. Grosso mode betekent dit dat het proces voorafgaand aan de besluitvorming gewoon geheim blijft. Terwijl juist dat natuurlijk van belang is om te snappen waarom de derde tranche zo moeizaam gaat.

Zo ook het proces rond de financieringsbehoefte van Curaçao en de bemoeienis van het College Financieel Toezicht. Een kijkje daarin zou licht kunnen werpen op de onafhankelijkheid van het Cft in dit proces, maar wij mogen het niet weten.

De nota met een juridische analyse van wat Curaçao in Europa aan steun kan vragen is volgens Nederland zo doorspekt van persoonlijke beleidsopvattingen dat het geheim moet blijven. Bovendien, zo zegt het ministerie zijn de feiten in het document dusdanig verweven met die persoonlijke beleidsopvattingen dat openbaarmaking van de nota integraal geweigerd wordt.

Wet Openbaarheid van Bestuur

De Wet Openbaarheid van Bestuur biedt handvaten om zaken geheim te houden en niet openbaar te maken. Artikel 11 bijvoorbeeld geeft de mogelijkheid om documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad niet vrij te geven. Ook persoonlijke beleidsopvattingen geven de overheid het recht documenten onder de pet te houden. 

Op grond van artikel 10 mag een verzoek geweigerd worden als het belang dat met openbaarmaking is gemoeid, niet opweegt tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Persoonlijke beleidsopvatting

Voor de WOB is een persoonlijke beleidsopvatting een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten. 

Deze wel erg ruim opgevatte betekenis van 'persoonlijk' geeft inderdaad ruim baan aan het nimmer toekennen van WOB-verzoeken die gericht zijn op inzage in een besluitvormingsproces. Nog los van het feit dat ik me afvraag of een minister of ambtenaar er persoonlijke beleidsopvattingen op na kan houden? 

Niet tijdens werktijd, dunkt me.

Ik zie het namelijk wel voor me. Knops appt Rhuggenaath: "Nos mes por? Het enige dat jullie kunnen is ons geld uitgeven!"

Een persoonlijke beleidsopvatting die het beter doet op verjaardagen en in de kroeg. Maar zie daar nog maar eens iemand te ontmoeten in deze coronatijd.

--------------

- Besluit over WOB-verzoeken