Het nieuwe monopoly van het Curaçaose ministerie van Financiën: pastechi's uit eigen doos

Vorige week woensdag, 10 maart, is door de Staten de verlaging van de tarieven van de Onroerendezaakbelasting (OZB) aangenomen. Op zich een goed bericht, althans dat zou je denken. Met belastingverlagingen kun je als regering uiteraard goed scoren, helemaal een week voor de verkiezingen. 

Het is - op zijn minst - verrassend dat deze belastingverlaging er nu komt.  

Het mag immers bekend zijn dat Curaçao kampt met astronomische begrotingstekorten. Ook het bijbehorende SER-advies was kritisch op dit punt, maar volgens de regering Rhuggenhaath 'past dit in het voornemen om te komen tot duurzame overheidsfinanciën'. Financiën zegt het met droge ogen....

Op welke wijze een jaarlijkse inkomstenderving van acht miljoen gulden (!) bijdraagt tot deze duurzame overheidsfinanciën wordt er niet bij verteld. 

Theoretisch argument

Door de secretaris-generaal Zus a.i. wordt aangedragen dat het adagium van 'de tariefsverlaging en de inkomstenderving als gevolg daarvan' slechts een theoretisch argument is: 'de beoogde opbrengsten worden na vijf jaar toch niet gehaald'.

Een interessante benadering. In plaats van te analyseren waarom de beoogde opbrengsten niet worden gehaald, en de oorzaken daarvan aan te pakken, wordt het tarief nu aangepast omdat deze geen impact zou hebben op de uiteindelijke opbrengsten.

Als je deze redenering doortrekt kun je alle belastingtarieven verlagen tot het niveau van de huidige belastingopbrengsten zonder dat dit tot een inkomstenderving leidt.

Betekent dit, dat we er met de tariefsaanpassing in één klap voor hebben gezorgd dat iedereen netjes zijn belasting betaalt?

Financiën denkt het met droge ogen... 

Het niveau

Ook in antwoord op vragen van de Raad van Advies geeft de regering aan dat aanpassing van wetgeving de compliance en daarmee de opbrengsten zal verhogen. Heel bijzonder. We hebben immers al fiscale wetgeving waar niet iedereen zich aan houdt. Zouden we dan niet gewoon strenger op moeten treden tegen belastingplichtigen die niet hun bijdrage aan de landskas willen leveren?

Door de regering wordt gezegd dat de tariefsaanpassing 'in overeenstemming is met de doelstellingen ter realisatie van een belastingherziening'. Maar was de belastingherziening geen onderdeel van het Landspakket? En was op dit punt niet recent gecommuniceerd dat de belastingherziening gekomen was op het punt: 'plan van aanpak opstellen om te komen tot een doorlichting van het fiscaal stelsel'?

Dus er is nog geen plan. Alleen een plan om een plan van aanpak op te stellen om tot een doorlichting te komen op basis waarvan de belastingherziening kan worden opgesteld.

Volgt u het nog? Dus over welke belastingherziening heeft de regering Rhuggenaath het hier?

Pastechi

Een laatste praktisch punt is dat (mede) doordat deze wetswijziging zo lang op zich heeft laten, er inmiddels een achterstand van twee jaar is ontstaan in het versturen van de OZB-aanslagen. Je kunt dus waarschijnlijk op korte termijn de aanslagen van 2019, 2020 èn 2021 tegemoetzien.

Ik ben benieuwd wie dat als een lastenverlichting gaat ervaren.   

De regering Rhuggenaath klopt zichzelf op de borst als het gaat om het tot stand komen van het Landspakket, maar vaart ondertussen schijnbaar een eigen koers met nog even een 'pastechi' voor de kiezers in de week voor de verkiezingen.

Het is volstrekt onduidelijk hoe dit bijdraagt aan duurzame overheidsfinanciën op de lange termijn. En nog zuurder voor de burger: door het gebrek aan daadkracht en de daarmee veroorzaakte achterstanden gaat tenslotte ook het effect van lastenverlichting verloren.

Maar dan liggen de verkiezingen alweer achter ons.


Geraadpleegde bronnen